Thông tư số 11/2018/TT-BTP về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

.

Thông tư số 11/2018/TT-BTP của Bộ Tư Pháp ngày 30 tháng 7 năm 2018 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước.

 

Nguồn: vinanet.vn