Các dự án BT phải báo cáo trước ngày 30/8

Các dự án BT phải báo cáo trước ngày 30/8

Các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ phải gửi báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện các dự án BT về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/8.