VCCI: Doanh nghiệp khó tiếp cận vốn

VCCI: Doanh nghiệp khó tiếp cận vốn

Thiếu năng lực quản trị, minh bạch tài chính, ngân hàng không chấp nhận rủi ro cao...là những nguyên nhân khiến doanh nghiệp khó tiếp cận vốn.